Trên Cả Lý Thuyết: Những Bài Học Kinh Doanh Steve Jobs Để Lại Cho Thế Giới


Link Download:
[pdf] : [Link] (1.8 MB)
[pdf] : [Link] (1.8 MB)
[epub] : [Link] (828.6 KB)
[mobi] : [Link] (1.1 MB)
[azw3] : [Link] (1.1 MB)