Trí tuệ đám đông – Vì sao đa số thông minh hơn thiểu số


Link Download:
[pdf] : [Link] (1.1 MB)
[pdf] : [Link] (1.1 MB)
[epub] : [Link] (484.1 KB)
[mobi] : [Link] (674.6 KB)
[azw3] : [Link] (681.2 KB)