Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi


Link Download:
[pdf] : [Link] (810.1 KB)
[pdf] : [Link] (810.1 KB)
[epub] : [Link] (259.9 KB)
[mobi] : [Link] (413.9 KB)
[azw3] : [Link] (461.2 KB)