Privacy Policy

1. Mục đích

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách libvui.com thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ admin@libvui.com

6. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

7. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ admin@libvui.com