Thomas Watson – Con người phi thường và cỗ máy IBM


Link Download:
[pdf] : [Link] (1.5 MB)
[pdf] : [Link] (1.5 MB)
[epub] : [Link] (460.1 KB)
[mobi] : [Link] (759.5 KB)
[azw3] : [Link] (745.3 KB)